Nyt fra bestyrelsen

5-09-2019 Legeplads

Så er det endelig lykkedes, at få en godkendelse til renovering af vor legeplads. Det har desværre været en langvarig proces, med mange henvendelser til kommunen – men nu er det på plads.

Leverandøren har lovet at starte op i slutningen af denne måned

25-06-2019 Arealer og Legeplads

Vigtigt.

Vi skal have fejet fortove, parkeringspladser, samt veje fredag den 28 juni mellem klokken 10.00 og 15.30. Beboerne bedes venligst ikke parkere biler eller campingvogne i ovennævnte tidsrum på grundejerforeningens arealer.

Legeplads.

Desværre trækker det lidt ud med renovering af legepladsen. Der arbejdes på sagen, men det tager tid med godkendelser mv. Vi forventer, at godkendelserne er på plads indenfor nogle uger og at håndværkerne derefter kan gå i gang.


I ønskes alle en rigtig god sommer


Grundejerforeningen Bavnebjærgspark

Bestyrelsen

15-08-2018 Rydning af hybenbuske

Bestyrelsen har i løbet af sommeren forsøgt at indhente tilbud fra flere gartnere. Resultatet blev at det oprindelige tilbud var bedst, hvorfor bestyrelsen går videre med det tilbud.

Arbejdet forventes startet ultimo september, hvor den eksisterende beplantning fjernes. Herefter foretages ny beplantning og arbejdet forventes afsluttet medio november

23-05-2017 TV pakker fra YouSee

Så er vores nye antenneanlæg ved at være på plads. Selv om vi i dag kan se TV på det nye anlæg, så er det endnu ikke helt klar til alle de nye ting endnu.

I vil som beboere få besked fra enten YouSee eller bestyrelsen, lige så snart det er muligt at bestille TV pakker og/eller Internet.
Vi er klar over, at der typisk er 30 dages opsigelse på eksisterende Internet forbindelse, hvorfor bestyrelsen tilstræber at information gives i så god tid som muligt.

Bestyrelsen vil gerne slå fast, at det ikke nytter at kontakte YouSee direkte, idet de ikke kan hjælpe før anlægget er helt klart.

Når det nye anlæg er helt klart, så skal I til at tage valg omkring TV pakker, TV-boks, Internet og evt. IP telefoni.

Vi har haft en snak med YouSee om vores muligheder og vil prøve at beskrive dem her: TV pakker fra YouSee

17-03-2017 Antennearbejde

Bestyrelsen er blevet orienteret om, at gravearbejdet til vor nye antenne vil starte på tirsdag den 21. ds. I første omgang er det gravearbejdet udenfor vore grunde og entreprenøren har lovet, at give besked før de begynder inde i haverne. Der er sat pinde op, hvor antennen skal føres ind i haven.
Som tidligere nævnt vil den nye antenne blive indført på den samme væg, hvor den nuværende antenne sidder.

11-12-2016 Antenne

Kontrakt med YouSee er nu underskrevet og opstartsmøde er afholdt. Bestyrelsen har derfor udsendt følgende brev til beboerne:
Brev til beboerne ang. antenneetablering

01-11-2013 Støjvold

Arbejdet omkring støjvolden skrider planmæssigt frem. Lige nu kan det være svært at danne sig et overblik over den færdige vold, men kommunen har oplyst at voldens krone vil gå vandret 48 m over havet hele vejen fra kælkebakken frem til motervejsafkørselen, hvor den pga. mindre plads kun bliver 42 m over havet.
Fysisk betyder det, at der i løbet af 2013 og 2014 lægges yderligere 6 m jord oven på den kørebane der i dag går på toppen af volden.

08-09-2013 Støjvold

Etape 1, nord for Brostien, forventes nu først færdig formentlig ult. september i år. Når denne er færdig påbegyndes 2.etape(fra Brostien til Paltholmvej).
Al tilkørsel af jord vil ske fra Paltholmvej. Der etableres først en kørevej, hvorefter jordpåfyldningen starter fra Brostien og mod syd.
Støjvolden vil blive planeret og tilsået med græs af entreprenøren. Som det ser ud nu, vil der så i efteråret 2014 blive gravet plantehuller, plantet træer og buske efter en nærmere udarbejdet beplantningsplan. Der vil blive lagt vægt på, at beplantningen ikke vokser sig højere end voldens krone.

18-08-2013 Støjvold

Mandag den 19. august starter entreprenøren "SCT - Transport" på Etape 2 af arbejdet med at forhøje den eksisterende støjvold langs Hillerødmotorvejen.
Læs mere på kommunens hjemmeside

15-03-2013 Støjvold

Arbejdet på Støjvold er startet 15. marts 2013.
Man er startet nord for brostien.

15-03-2013 Støjvold

Arbejdet på Støjvold er startet 15. marts 2013.
Man er startet nord for brostien.

08-03-2013 Støjvold

Arbejdet på Støjvold starter 13. marts 2013
Bestyrelsen har d.d. fået besked fra kommunen om at arbejdet på støjvolden på østsiden af motorvejen starter d.14.marts 2013.
Arbejdet opdeles i to etaper.
Etape 1 er volden mellem Bistrupvej og Brostien. Denne startes d.14.marts og umiddelbart vil det ikke berører vores bebyggelse, da tilkørselsvejen for lastbilerne bliver fra Bistrupvej.
Etape 2 er mellem Brostien og Paltholmvej. 2.etape forventes startet i aug. måned i år. Her arbejdes der med to tilkørselsveje, fra Stenvadpark og fra Paltholmvej.

09-07-2012 Vedligeholdelse af legepladsen

Vores legeplads trænger efterhånden til en kærlig hånd. Der er flere ting, der skal repareres og/eller udskiftes. Der er bl.a. tale om:

Der er i foråret indhentet et tilbud på afrensning, slibning og maling af legepladsen. Det lyder på 12.950 kr. ekskl. moms. Da der ikke er afsat midler til vedligeholdelse af legepladsen i dette års budget, har bestyrelsen valgt at invitere dig/jer til en lille arbejdsdag, så vi kan få bragt legepladsen op på et niveau, som vi kan være bekendt.
Arbejdsdagen er planlagt til lørdag den 18. august 2012 fra 09.00 til 13.00, hvor vi starter med kaffe/te og rundstykker, mens opgaverne bliver fordelt. Vi håber selvfølgelig på godt vejr og stor tilslutning og håber også at se mange forældre og bedsteforældre til legepladsens små brugere.
I håb om at tilslutningen til denne aktivitet vil blive så stor, at vi kan klare udfordringen, ser vi frem til at modtage en masse tilmeldinger snarest muligt og senest den 4. august 2012. Tilmelding kan ske ved at lægge en lille seddel i nr 49 indeholdende navn, husnummer samt antal ”håndværkere”.

Mvh Bestyrelsen

07-06-2012 Støjvold

Bestyrelsen har fået henvendelse fra Farum kommune, om hørring omkring øgning af støjvolden. Alle der er tilmeldt mailordningen har fået en mail med information. Andre kan kigge på dette dokument eller på kommunens hjemmeside for yderligere info.
Kommunen skriver: "Arbejdet med at forhøje støjvolden på strækningen mellem Bistrupvej og Paltholmvej er nu så langt, at projektet er sendt til orientering og høring hos de berørte grundejerforeninger, ejerforeninger og boligselskaber. Giver materialet anledning til bemærkninger, skal disse være Furesø Kommune i hænde senest den 12. juni 2012. Vi forventer herefter, at sagen kan behandles på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets møde i august 2012.

Bestyrrelsen kan ikke inden fristen udløber komme med et entydigt svar fra foreningen til kommunen, da der er mange aspekter i sagen (støj, lys, privatliv i de foreste rækker mv.). Bestyrelsen vil derfor opfordre beboere der har en holdning til sagen om selv at skrive til kommunen.

12-04-2012

Bestyrelsen har udarbejdet reviderede regler for opsætning af ovenlysvindue samt sendt et brev til kommunen med kommentarer til affaldscontaineren.

Derudover kan vi oplyse, at bestyrelsen har taget kontakt til Velux for at søge en løsning på ovenlys i badeværelserne, idet den nuværende placering ligger lige op til de lovpligtige udluftningskanaler. Løsningen med den nye inddækning , da den fylder mere.  Såfremt der er nogen, som har planer om at etablere ovenlys i badeværelserne på den nye inddækning, vil vi anbefale, at man afventer en fælles løsning. Derfor bedes man give besked til bestyrelsen og vi vil så vende tilbage hurtigst muligt.

24-08-2011 Ovenlysvinduer

Bestyrelsen har fået henvendelse fra Velux der meddeler at de ikke kan garantere tæthed af vores ovenlysvinduer, da de mener hældningen af vinduet er under 15 grader. Bestyrelsen er overraskede over denne meddelelse og undersøger sagen.Bestyrelsen anbefaler at der ikke opsættes ovenlysvinduer før der er kastet lys over sagen.

08-08-2011 Vejrenovering

Vejrenovering forventes startet i september 2011.
Yderligere oplysninger vil følge under punktet "Vejrenovering" i venstre side.

09-01-2011 Snerydning

Desværre har selskabet, som har ryddet for sne, fået maskinproblemer. Indtil disse er klaret henstilles til alle om at hjælpe til med at rydde vore veje og fortove.

Da det tilsyneladende bliver tøvejr i denne weekend henstilles det til, at det gøres hurtigst muligt. Jeg håber alle vil være med til at hjælpe indtil firmaet er på banen igen.


Med venlig hilsen

Gullan Thomsen, formand
Grundejerforeningen Bavnebjærgspark